Posledná aktualizácia: May 01, 2022

Pred použitím našej služby si pozorne prečítajte tieto zmluvné podmienky.

Výklad a definície

Interpretácia

Slová, ktoré sú začiatočným písmenom veľké, majú význam definovaný za nasledujúcich podmienok. Nasledujúce definície majú rovnaký význam bez ohľadu na to, či sa vyskytujú v jednotnom alebo množnom čísle.

Definícia

Pre účely týchto Podmienok:

 • Spriaznená znamená subjekt, ktorý kontroluje, je ovládaný stranou alebo je pod spoločnou kontrolou strany, pričom „kontrola“ znamená vlastníctvo najmenej 50% akcií, majetkových účastí alebo iných cenných papierov, ktoré sú oprávnené hlasovať pre voľbu riaditeľov alebo iného riadiaceho orgánu.
 • Účet  Účet znamená jedinečný účet vytvorený pre Vás na prístup k našej Službe alebo častiam našej Služby
 • Krajina odkazuje na: Spojené kráľovstvo
 • Spoločnosť (v tejto zmluve označované buď ako „spoločnosť“, „my“, „nás“ alebo „náš“) sa vzťahuje na spoločnosť Valextino LTD
 • zariadení znamená akékoľvek zariadenie, ktoré má prístup k Službe, ako napríklad počítač, mobilný telefón alebo digitálny tablet.
 • Tovar pozrite si položky ponúkané na predaj v rámci Služby.
 • Objednávky znamená Vašu požiadavku na kúpu Tovaru od nás.
 • Služba sa vzťahuje na Webovú stránku.
 • Podmienky (tiež označované ako „Podmienky“) znamenajú tieto Podmienky, ktoré tvoria celú zmluvu medzi vami a spoločnosťou týkajúcu sa používania Služby.
 • Sociálne mediálne služby tretích strán znamená akékoľvek služby alebo obsah (vrátane údajov, informácií, výrobkov alebo služieb) poskytovaných treťou stranou, ktoré môžu byť zobrazené, zahrnuté alebo sprístupnené službou.
 • Webová stránka odkazuje na Valuxxo, prístupné z https://valuxxo.com/
 • Vy  znamená jednotlivec, ktorý pristupuje k Službe alebo ju používa, prípadne spoločnosť alebo inú právnickú osobu, v mene ktorej takáto osoba pristupuje k Službe alebo ju používa.

poďakovanie

Toto sú zmluvné podmienky upravujúce používanie tejto služby a dohoda, ktorá existuje medzi vami a spoločnosťou. Tieto Zmluvné podmienky stanovujú práva a povinnosti všetkých používateľov týkajúce sa používania Služby.

Váš prístup k Službe a jej používanie je podmienené prijatím a dodržiavaním týchto Zmluvných podmienok. Tieto zmluvné podmienky sa vzťahujú na všetkých návštevníkov, používateľov a iné osoby, ktoré majú prístup k službe alebo ju používajú.

Prístupom alebo používaním služby súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito zmluvnými podmienkami. Ak nesúhlasíte s niektorou časťou týchto zmluvných podmienok, nebudete mať prístup k službe.

Prehlasujete, že máte viac ako 18 rokov. Spoločnosť nepovoľuje osobám mladším ako 18 rokov používať Službu.

Váš prístup k Službe a jej používanie je tiež podmienené prijatím a dodržiavaním zásad ochrany osobných údajov spoločnosti. Naše zásady ochrany osobných údajov popisujú naše pravidlá a postupy týkajúce sa zhromažďovania, používania a zverejňovania vašich osobných údajov pri používaní aplikácie alebo webovej stránky a informujú vás o vašich právach na súkromie a o tom, ako vás zákon chráni. Pred použitím našej služby si pozorne prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov.

Zadávanie objednávok na tovar

Zadaním objednávky tovaru prostredníctvom služby zaručujete, že ste právne spôsobilí uzatvárať záväzné zmluvy.

Tvoja informácia

Ak si želáte zadať objednávku na tovar dostupný v rámci služby, môžete byť požiadaní o poskytnutie určitých informácií súvisiacich s vašou objednávkou vrátane, bez obmedzenia, vášho mena, vášho e-mailu, vášho telefónneho čísla, čísla vašej kreditnej karty, dátumu vypršania platnosti Vaša kreditná karta, Vaša fakturačná adresa a Vaše dodacie údaje.

Vyhlasujete a zaručujete, že: (i) máte zákonné právo použiť akúkoľvek kreditnú alebo debetnú kartu (karty) alebo iný spôsob platby (spôsoby) v súvislosti s akoukoľvek objednávkou; a že (ii) informácie, ktoré nám poskytnete, sú pravdivé, správne a úplné.

Odoslaním takýchto informácií nám udeľujete právo poskytnúť tieto informácie tretím stranám spracúvajúcim platby na účely uľahčenia dokončenia vašej objednávky.

Zrušenie objednávky

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek odmietnuť alebo zrušiť Vašu objednávku z určitých dôvodov, vrátane, ale nie výlučne:

 • Dostupnosť tovaru
 • Chyby v popise alebo cenách Tovaru
 • Chyby vo vašej objednávke

Vyhradzujeme si právo odmietnuť alebo zrušiť Vašu objednávku v prípade podozrenia z podvodu alebo neoprávnenej či nezákonnej transakcie.

Vaše práva na zrušenie objednávky

Akýkoľvek Tovar, ktorý si zakúpite, nie je možné vrátiť v súlade s týmito Obchodnými podmienkami a našimi Zásadami vrátenia.

Naša politika vrátenia je súčasťou týchto zmluvných podmienok. Prečítajte si naše Zásady vrátenia, aby ste sa dozvedeli viac o vašom práve na zrušenie objednávky.

Vaše právo zrušiť objednávku sa vzťahuje len na Tovar, ktorý ešte nebol odoslaný. Neakceptujeme žiadne vrátenie. Tovar, ktorý je poškodený alebo nie je v takom stave, v akom ste ho dostali, alebo ktorý je opotrebovaný len po otvorení pôvodného obalu, nebude vrátený.

Nebudete mať žiadne právo zrušiť Objednávku na dodávku niektorého z nasledujúcich Tovarov:

 • Dodávka Tovaru vyrobeného podľa vašich špecifikácií alebo jasne personalizovaného.
 • O dodávke Tovaru, ktorý vzhľadom na svoju povahu nie je vhodné vrátiť, rýchlo sa kazí alebo s uplynutým dátumom spotreby.
 • Dodávka Tovaru, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a bol po dodaní rozbalený.
 • Dodávka Tovaru, ktorý je po dodaní podľa svojej povahy neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.
 • Dodanie digitálneho obsahu, ktorý sa nedodáva na hmotnom nosiči, ak sa plnenie začalo s vaším predchádzajúcim výslovným súhlasom a uznali ste stratu práva na zrušenie.

Dostupnosť, chyby a nepresnosti

Neustále aktualizujeme našu ponuku Tovaru v rámci Služby. Tovar dostupný v našej službe môže mať nesprávnu cenu, môže byť nepresne popísaný alebo nedostupný a môžeme zaznamenať oneskorenie pri aktualizácii informácií týkajúcich sa nášho tovaru v službe a v našej reklame na iných webových stránkach.

Nemôžeme a nemôžeme zaručiť presnosť alebo úplnosť akýchkoľvek informácií, vrátane cien, obrázkov produktov, špecifikácií, dostupnosti a služieb. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať informácie a opraviť chyby, nepresnosti alebo opomenutia bez predchádzajúceho upozornenia.

Cenová politika

Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek pred prijatím objednávky upraviť svoje ceny.

Uvedené ceny môže Spoločnosť upraviť po prijatí Objednávky v prípade akejkoľvek udalosti ovplyvňujúcej dodávku spôsobenej vládnymi opatreniami, zmenami v clách, zvýšenými prepravnými poplatkami, vyššími devízovými nákladmi a akýmikoľvek inými záležitosťami, ktoré sú mimo kontroly Spoločnosti. . V takom prípade budete mať právo zrušiť svoju objednávku.

platby

Všetok zakúpený tovar podlieha jednorazovej platbe. Platbu je možné uskutočniť rôznymi platobnými metódami, ktoré máme k dispozícii, ako sú Visa, MasterCard, Affinity Card, American Express karty alebo online platobné metódy (napríklad PayPal).

Platobné karty (kreditné karty alebo debetné karty) podliehajú overeniu platnosti a autorizácii vydavateľom vašej karty. Ak nedostaneme požadovanú autorizáciu, nenesieme zodpovednosť za oneskorenie alebo nedoručenie Vašej objednávky.

používateľské účty

Keď si u nás vytvoríte účet, musíte nám poskytnúť informácie, ktoré sú vždy presné, úplné a aktuálne. Ak tak neurobíte, znamená to porušenie Podmienok, čo môže mať za následok okamžité zrušenie Vášho účtu v našej Službe.

Zodpovedáte za ochranu hesla, ktoré používate na prístup k Službe a za akékoľvek aktivity alebo akcie pod vaším heslom, či už ide o vaše heslo pre našu službu alebo službu sociálnych médií tretej strany.

Súhlasíte s tým, že svoje heslo nezverejníte žiadnej tretej strane. Musíte nás okamžite informovať o akomkoľvek porušení bezpečnosti alebo neoprávnenom použití vášho účtu.

Nesmiete použiť ako používateľské meno meno inej osoby alebo subjektu alebo meno, ktoré nie je legálne dostupné na použitie, meno alebo ochrannú známku, ktorá podlieha akýmkoľvek právam inej fyzickej alebo právnickej osoby než vy, bez príslušného povolenia, alebo meno, ktoré je inak urážlivé, vulgárne alebo obscénne.

Odkazy na iné webové stránky

Naša služba môže obsahovať odkazy na webové stránky alebo služby tretích strán, ktoré spoločnosť nevlastní ani nekontroluje.

Spoločnosť nemá kontrolu nad obsahom, zásadami ochrany osobných údajov ani praktikami webových stránok alebo služieb tretích strán a nepreberá za ne žiadnu zodpovednosť. Ďalej beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť nezodpovedá ani priamo ani nepriamo za škodu alebo stratu spôsobenú alebo údajne spôsobenú alebo v súvislosti s použitím alebo spoliehaním sa na akýkoľvek taký obsah, tovar alebo služby dostupné na alebo prostredníctvom akýchkoľvek takýchto webových stránok alebo služieb.

Dôrazne vám odporúčame prečítať si zmluvné podmienky a zásady ochrany osobných údajov akýchkoľvek webových stránok alebo služieb tretích strán, ktoré navštívite.

Ukončenie

Váš účet môžeme okamžite ukončiť alebo pozastaviť, bez predchádzajúceho upozornenia alebo zodpovednosti, z akéhokoľvek dôvodu, vrátane, bez obmedzenia, ak porušíte tieto zmluvné podmienky.

Po ukončení vaše právo na používanie Služby okamžite zanikne. Ak chcete zrušiť svoj účet, môžete jednoducho prestať používať Službu.

Obmedzenie zodpovednosti

Bez ohľadu na akékoľvek škody, ktoré by vám mohli vzniknúť, bude celá zodpovednosť spoločnosti a ktoréhokoľvek z jej dodávateľov podľa ktoréhokoľvek ustanovenia týchto podmienok a vaša výlučná náprava za všetky vyššie uvedené obmedzené na sumu, ktorú ste v skutočnosti zaplatili prostredníctvom služby alebo 100 USD ak ste si prostredníctvom Služby nič nekúpili.

Spoločnosť alebo jej dodávatelia v žiadnom prípade nezodpovedajú v žiadnom prípade za žiadne zvláštne, náhodné, nepriame alebo následné škody (vrátane, okrem iného, ​​škôd za ušlý zisk, straty údajov alebo iné informácie na prerušenie podnikania, na ujmu na zdraví, stratu súkromia vyplývajúcu alebo akýmkoľvek spôsobom súvisiacu s používaním alebo nemožnosťou používať Službu, softvér tretích strán a / alebo hardvér tretích strán používaný so Službou, alebo inak v súvislosti s ktorýmkoľvek ustanovením týchto podmienok), aj keď spoločnosť alebo akýkoľvek dodávateľ bol upovedomený o možnosti takejto škody, a to aj v prípade, že náprava zlyhá z jej základného účelu.

Niektoré štáty neumožňujú vylúčenie implicitných záruk alebo obmedzenie zodpovednosti za náhodné alebo následné škody, čo znamená, že niektoré z vyššie uvedených obmedzení nemusí platiť. V týchto štátoch bude zodpovednosť každej strany obmedzená v najväčšom rozsahu povolenom zákonom.

Zrieknutie sa zodpovednosti „AKO JE“ a „AKO DOSTUPNÉ“

Služba je vám poskytovaná „TAK, AKO JE“ a „AKO K DISPOZÍCII“, a so všetkými chybami a chybami bez akejkoľvek záruky. V maximálnom rozsahu povolenom platnými zákonmi spoločnosť vo svojom vlastnom mene a v mene svojich pridružených spoločností a ich a ich príslušných poskytovateľov licencií a poskytovateľov služieb výslovne odmieta všetky záruky, či už výslovné, implicitné, zákonné alebo iné, s ohľadom na Služba vrátane všetkých implicitných záruk predajnosti, vhodnosti pre konkrétny účel, názvu a neporušenia právnych predpisov a záruk, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku obchodovania, priebehu výkonu, používania alebo obchodných praktík. Bez obmedzenia na vyššie uvedené Spoločnosť neposkytuje žiadnu záruku ani záväzok a neposkytuje nijaké vyhlásenie, že služba splní vaše požiadavky, dosiahne akékoľvek zamýšľané výsledky, bude kompatibilná alebo bude pracovať s akýmkoľvek iným softvérom, aplikáciami, systémami alebo službami, bude fungovať. bez prerušenia spĺňať akékoľvek štandardy výkonu alebo spoľahlivosti alebo byť bezchybný alebo že akékoľvek chyby alebo chyby môžu alebo budú opravené.

Bez obmedzenia vyššie uvedeného spoločnosť ani žiadny z poskytovateľov spoločnosti neposkytuje nijaké vyhlásenia ani záruky akéhokoľvek druhu, výslovné alebo implicitné: (i) pokiaľ ide o prevádzku alebo dostupnosť služby alebo informácií, obsahu a materiálov alebo produktov zahrnuté v nich; (ii) že Služba bude neprerušovaná alebo bezchybná; (iii) pokiaľ ide o presnosť, spoľahlivosť alebo platnosť akýchkoľvek informácií alebo obsahu poskytovaných prostredníctvom Služby; alebo (iv) že služba, jej servery, obsah alebo e-maily odoslané od spoločnosti alebo v jej mene neobsahujú vírusy, skripty, trójske kone, červy, malware, časové bomby ani iné škodlivé komponenty.

Niektoré jurisdikcie nepovoľujú vylúčenie určitých druhov záruk alebo obmedzení platných zákonných práv spotrebiteľa, takže niektoré alebo všetky vyššie uvedené vylúčenia a obmedzenia sa na vás nemusia vzťahovať. V takom prípade sa však výnimky a obmedzenia stanovené v tomto oddiele uplatňujú v najväčšej miere vymožiteľnej podľa uplatniteľného práva.

Rozhodné právo

Tieto Podmienky a vaše používanie Služby sa riadia zákonmi krajiny, s výnimkou kolíznych noriem. Na vaše používanie aplikácie sa môžu vzťahovať aj ďalšie miestne, štátne, národné alebo medzinárodné zákony.

Riešenie sporov

Ak máte nejaké obavy alebo spory týkajúce sa Služby, súhlasíte s tým, že sa najprv pokúsite spor vyriešiť neformálnym kontaktovaním Spoločnosti.

Pre používateľov Európskej únie (EÚ)

Ak ste spotrebiteľom Európskej únie, budete mať úžitok z akýchkoľvek povinných ustanovení zákonov krajiny, v ktorej máte bydlisko.

Dodržiavanie právnych predpisov USA

Vyhlasujete a zaručujete, že (i) sa nenachádzate v krajine, na ktorú sa vzťahuje vládne embargo Spojených štátov alebo ktorá bola vládou Spojených štátov označená ako krajina podporujúca terorizmus, a (ii) nie ste štátnou príslušnosťou uvedené na akomkoľvek zozname zakázaných alebo obmedzených strán vlády Spojených štátov amerických.

Oddeliteľnosť a vzdanie sa zodpovednosti

Deliteľnosť

Ak sa niektoré ustanovenie týchto podmienok považuje za nevymožiteľné alebo neplatné, toto ustanovenie sa zmení a interpretuje tak, aby sa v čo najväčšej možnej miere dosiahli ciele tohto ustanovenia podľa platných právnych predpisov a zostávajúce ustanovenia zostanú v plnej platnosti a účinnosti.

Zrieknutie sa práv

Pokiaľ nie je uvedené inak, neuplatnenie práva alebo vyžadovanie splnenia povinnosti podľa týchto podmienok nebude mať vplyv na schopnosť strany uplatniť si toto právo alebo požadovať takéto splnenie kedykoľvek potom, ani vzdanie sa porušenia nebude predstavovať vzdanie sa práva. následného porušenia.

Tlmočenie prekladu

Tieto Podmienky mohli byť preložené, ak sme vám ich sprístupnili v našej Službe. Súhlasíte s tým, že v prípade sporu bude mať prednosť pôvodný anglický text.

Zmeny týchto Podmienok

Vyhradzujeme si právo podľa nášho výhradného uváženia kedykoľvek upraviť alebo nahradiť tieto Podmienky. Ak je revízia významná, vynaložíme primerané úsilie na to, aby sme o tom informovali najmenej 30 dní vopred, než nadobudnú účinnosť nové podmienky. Čo predstavuje podstatnú zmenu, určíme podľa nášho výhradného uváženia.

Pokračovaním v prístupe alebo využívaní našej služby aj po nadobudnutí účinnosti týchto revízií súhlasíte s tým, že budete viazaní revidovanými podmienkami. Ak nesúhlasíte s novými podmienkami, úplne alebo čiastočne, prestaňte používať webovú stránku a službu.

Vstupom na túto webovú stránku predpokladáme, že súhlasíte s týmito podmienkami. Nepokračujte v používaní Valuxxo, ak nesúhlasíte s plnením všetkých podmienok uvedených na tejto stránke.

Na tieto Podmienky, Vyhlásenie o ochrane osobných údajov a Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti a všetky dohody sa vzťahuje nasledujúca terminológia: „Klient“, „Vy“ a „Váš“ sa vzťahuje na vás, osoba sa prihlasuje na túto webovú stránku a je v súlade s podmienkami spoločnosti. „Spoločnosť“, „My sami“, „My“, „Náš“ a „My“ sa vzťahuje na našu spoločnosť. „Strana“, „Strany“ alebo „Nás“ označuje klienta aj nás samotných. Všetky podmienky sa týkajú ponuky, prijatia a zváženia platby potrebnej na uskutočnenie procesu našej pomoci klientovi tým najvhodnejším spôsobom na výslovný účel uspokojenia potrieb klienta v súvislosti s poskytovaním uvedených služieb spoločnosti, v súlade s a podlieha platnému holandskému právu. Akékoľvek použitie vyššie uvedenej terminológie alebo iných slov v jednotnom čísle, množnom čísle, veľkých písmen a / alebo on / ona je brané ako zameniteľné, a teda ako odkaz na to isté.

Súbory cookie

Používame cookies. Vstupom do Valuxxo ste súhlasili s používaním súborov cookie v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Valextino sro.

Väčšina interaktívnych webových stránok používa cookies, aby nám umožnila získať údaje o používateľovi pri každej návšteve. Súbory cookie používa naša webová stránka na to, aby umožnila funkčnosť niektorých oblastí, aby uľahčili návštevníkom našej webovej stránky. Niektorí partneri / partneri môžu používať aj súbory cookie.

Licencie

Pokiaľ nie je uvedené inak, Valextino sro a/alebo jej poskytovatelia licencií vlastnia práva duševného vlastníctva na všetok materiál na Valuxxo. Všetky práva duševného vlastníctva sú vyhradené. Môžete k tomu pristupovať od spoločnosti Valuxxo pre vašu vlastnú osobnú potrebu s výhradou obmedzení stanovených v týchto podmienkach.

Nesmiete:

 • Znovu publikujte materiál od spoločnosti Valuxxo
 • Predávajte, prenajímajte alebo licencujte materiál od spoločnosti Valuxxo
 • Reprodukujte, duplikujte alebo kopírujte materiál z Valuxxo
 • Redistribuujte obsah z Valuxxo

Táto zmluva začína plynúť dňom doručenia tejto zmluvy.

Časti tejto webovej lokality ponúkajú používateľom možnosť uverejňovať a vymieňať si názory a informácie v určitých oblastiach webovej lokality. Valextino sro nefiltruje, neupravuje, nepublikuje ani nekontroluje komentáre pred ich prítomnosťou na webovej stránke. Komentáre neodrážajú názory a stanoviská spoločnosti Valextino sro, jej zástupcov a/alebo pridružených spoločností. Komentáre odrážajú názory a názory osoby, ktorá uverejňuje svoje názory a názory. V rozsahu povolenom príslušnými zákonmi spoločnosť Valextino sro nezodpovedá za Komentáre ani za žiadnu zodpovednosť, škody alebo výdavky spôsobené a/alebo vzniknuté v dôsledku akéhokoľvek použitia a/alebo zverejnenia a/alebo objavenia sa Komentárov na tento web.

Valextino sro si vyhradzuje právo monitorovať všetky komentáre a odstrániť akékoľvek komentáre, ktoré môžu byť považované za nevhodné, urážlivé alebo spôsobujúce porušenie týchto podmienok.

Zaručujete a reprezentujete to:

 • Máte právo uverejňovať komentáre na našej webovej stránke a mať k tomu všetky potrebné licencie a súhlasy;
 • Pripomienky neporušujú žiadne práva duševného vlastníctva vrátane, bez obmedzenia, autorského práva, patentu alebo ochrannej známky ktorejkoľvek tretej strany;
 • Pripomienky neobsahujú žiadny hanlivý, urážlivý, urážlivý, neslušný alebo inak nezákonný materiál, ktorý je napadnutím súkromia
 • Pripomienky sa nebudú používať na vyhľadávanie alebo propagovanie obchodných alebo zákazníckych alebo obchodných činností alebo nezákonnej činnosti.

Týmto udeľujete spoločnosti Valextino sro nevýhradnú licenciu na používanie, reprodukovanie, úpravu a oprávňujete ostatných na používanie, reprodukovanie a úpravu akýchkoľvek vašich komentárov v akejkoľvek forme, vo všetkých formátoch alebo médiách.

Prepojenie na náš obsah

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu môžu na naše webové stránky odkazovať nasledujúce organizácie:

 • Vládne agentúry;
 • Vyhľadávače;
 • Spravodajské organizácie;
 • Distribútori online telefónnych zoznamov môžu odkazovať na naše webové stránky rovnakým spôsobom ako hypertextové odkazy na webové stránky iných kótovaných podnikov. a
 • Systémové akreditované spoločnosti okrem získavania neziskových organizácií, charitatívnych nákupných centier a charitatívnych fundraisingových skupín, ktoré nemusia odkazovať na naše webové stránky.

Tieto organizácie môžu odkazovať na našu domovskú stránku, na publikácie alebo na iné informácie na webových stránkach, pokiaľ odkaz: (a) nie je v žiadnom prípade klamlivý; b) neznamená falošne sponzorovanie, schválenie alebo schválenie prepojujúcej strany a jej produktov a / alebo služieb; a (c) zapadá do kontextu stránky prepojujúcej strany.

Môžeme zvážiť a schváliť ďalšie požiadavky na prepojenia od nasledujúcich typov organizácií:

 • všeobecne známe spotrebiteľské a / alebo obchodné informačné zdroje;
 • komunitné stránky dot.com;
 • združenia alebo iné skupiny zastupujúce charitatívne organizácie;
 • distribútori online adresárov;
 • internetové portály;
 • účtovné, právne a poradenské firmy; a
 • vzdelávacie inštitúcie a obchodné združenia.

Žiadosti o prepojenie od týchto organizácií schválime, ak sa rozhodneme, že: (a) prepojenie by nás nespôsobilo nepriaznivo pre nás alebo pre naše akreditované podniky; (b) organizácia u nás nemá žiadne negatívne záznamy; (c) prínos pre nás z viditeľnosti hypertextového odkazu kompenzuje absenciu spoločnosti Valextino sro; a (d) odkaz je v kontexte všeobecných informácií o zdroji.

Tieto organizácie môžu odkazovať na našu domovskú stránku, pokiaľ odkaz: (a) nie je v žiadnom prípade klamlivý; b) neznamená falošne sponzorstvo, schválenie alebo schválenie prepojujúcej strany a jej produktov alebo služieb; a (c) zapadá do kontextu stránky prepojujúcej strany.

Ak ste jednou z organizácií uvedených v odseku 2 vyššie a máte záujem o prepojenie na našu webovú stránku, musíte nás o tom informovať zaslaním e-mailu na adresu Valextino ltd. Uveďte svoje meno, názov vašej organizácie, kontaktné informácie, ako aj adresu URL vašej stránky, zoznam všetkých adries URL, z ktorých chcete odkazovať na našu webovú stránku, a zoznam adries URL na našej stránke, na ktoré by ste chceli odkaz. Počkajte 2-3 týždne na odpoveď.

Schválené organizácie môžu na naše webové stránky odkazovať takto:

 • Používaním nášho firemného mena; alebo
 • Použitím jednotného lokalizátora, ktorý je spojený; alebo
 • Používaním akéhokoľvek iného popisu našej webovej stránky, ktorá je prepojená s tým, čo má zmysel v kontexte a formáte obsahu na stránke odkazujúcej strany.

Bez licenčnej zmluvy na ochrannú známku nebude povolené žiadne použitie loga Valextino sro alebo iných umeleckých diel na prepojenie.

iFrames

Bez predchádzajúceho súhlasu a písomného súhlasu nesmiete vytvárať rámčeky okolo našich webových stránok, ktoré by akýmkoľvek spôsobom zmenili vizuálnu prezentáciu alebo vzhľad našej webovej stránky.

Zodpovednosť za obsah

Nebudeme zodpovední za žiadny obsah, ktorý sa objaví na vašich webových stránkach. Súhlasíte s tým, že nás budete chrániť a obhajovať proti všetkým nárokom, ktoré vznikajú na vašej webovej stránke. Na žiadnej webovej stránke by sa nemali zobrazovať žiadne odkazy, ktoré by sa mohli interpretovať ako urážlivé, obscénne alebo trestné, alebo ktoré porušujú, inak porušujú alebo obhajujú porušenie alebo iné porušenie práv tretích strán.

Vaše súkromie

Prečítajte si Zásady ochrany osobných údajov

Výhrada práv

Vyhradzujeme si právo požiadať o odstránenie všetkých odkazov alebo konkrétneho odkazu na naše webové stránky. Súhlasíte s okamžitým odstránením všetkých odkazov na našu webovú stránku na požiadanie. Tiež si vyhradzujeme právo na tieto podmienky a pravidlá prepojenia kedykoľvek. Neustálym spájaním s našimi webovými stránkami súhlasíte s tým, že budete viazať a dodržiavať tieto prepojovacie podmienky.

Odstránenie odkazov z našich webových stránok

Ak nájdete akýkoľvek odkaz na našej webovej stránke, ktorý je z akéhokoľvek dôvodu urážlivý, môžete nás kontaktovať a informovať kedykoľvek. Uvažujeme o žiadostiach o odstránenie odkazov, ale nie sme povinní, alebo vám odpovieme priamo.

Nezaručujeme správnosť informácií na tejto webovej stránke, nezaručujeme ich úplnosť ani presnosť. ani sľubujeme, že zabezpečíme, že webová stránka zostane k dispozícii alebo že materiál na webových stránkach bude aktualizovaný.

Vylúčenie zodpovednosti

V maximálnom rozsahu povolenom príslušnými zákonmi vylučujeme všetky vyhlásenia, záruky a podmienky týkajúce sa našich webových stránok a používanie týchto webových stránok. Nič v tomto odmietnutí zodpovednosti:

 • obmedziť alebo vylúčiť našu zodpovednosť za smrť alebo zranenie;
 • obmedziť alebo vylúčiť našu zodpovednosť za podvod alebo podvodné skreslenie;
 • obmedziť žiadnu z našich alebo vašich záväzkov akýmkoľvek spôsobom, ktorý nie je povolený podľa platných zákonov; alebo
 • vylúčte niektorú z našich alebo vašich záväzkov, ktoré nemožno vylúčiť podľa platných zákonov.

Obmedzenia a zákazy zodpovednosti stanovené v tomto oddiele a inde v tomto vyhlásení o odmietnutí zodpovednosti: (a) podliehajú predchádzajúcemu odseku; a (b) upravujú všetky záväzky vyplývajúce z vyhlásenia o zrieknutí sa zodpovednosti vrátane záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy, z deliktov a za porušenie zákonnej povinnosti.

Pokiaľ sa webové stránky a informácie a služby na webovej stránke poskytujú bezplatne, neručíme za akúkoľvek stratu alebo škodu akejkoľvek povahy.

Kontakt

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok nás môžete kontaktovať na adrese info@valuxxo.com

0

Pin It na Pinterest